BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Back

TV Listings for S4C on Wednesday (29.01.2020)


06 00-06 10Shwshaswyn
Beth yw'r holl bethau ar y bwrdd? Papur, glud a rhubanau. Gyda rhain, mae Seren yn dysgu am origami, mae'r Capten yn dysgu am y glud a Fflwff yn creu hunan-bortread. Seren learns origami!

06 10-06 25Digbi Draig
Wedi ei ysbrydoli gan un o straeon anturus ei arwr Gruffudd Goch, mae Digbi'n penderfynu troi'n geidwad Pen Cyll. Digbi decides to become the guardian of Pen Cyll.

06 25-06 35Cymylaubychain
Amser stori yw un o hoff amserau Bobo Gwyn o'r dydd a heddiw mae'n clywed stori sy'n tanio'i ddychymyg! Bobo Gwyn loves storytime and today he hears a story which fires his imagination.

06 35-06 45Octonots
Mae'r Octonots yn dod ar draws llyffaint dart gwenwynig ar ôl i eger llanw peryglus daro'r Amason. The Octonauts find out about poison dart frogs after a tidal bore sweeps up the Amazon.

06 45-07 00Gwdihw
Mae'r milfeddyg yn edrych ar y marmoset a chawn gwrdd â Pero'r ci a moch bach Fferm Dihewyd. The vet checks up on the marmoset and we meet Pero the dog and the piglets on Dihewyd farm.

07 00-07 10Sam Tân
Mae Norman yn mynd i drafferth ac yn dechrau tân wrth chwarae cuddio wrth i bawb fwynhau picnic yn yr awyr iach. Norman gets into trouble and starts a fire while playing hide and seek.

07 10-07 20New: Timpo
New programme for children. Rhaglen newydd i blant.

07 20-07 40Sbridiri
Yn y rhaglen hon mae Twm a Lisa yn creu tylwythen deg o flodau. Twm and Lisa make a flower fairy. They also visit the children at Ysgol Cynwyl Elfed where they create a fairy scene.

07 40-07 45Caru Canu
Cyfres animeiddiedig gyda chaneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes. Y tro hwn: cân hwyliog, draddodiadol am anifeiliaid. This time: a traditional, joyful song introducing animals.

07 45-08 00Ysbyty Cyw Bach
Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital.

08 00-08 05Y Crads Bach
Mae'n ddiwrnod heulog yn y gaeaf ac mae'r crads bach wedi drysu'n lân - ydy hi'n wanwyn eto? It's a winter's day but the sun is shining and the little creatures are very confused.

08 05-08 20Twt
Mae Pero, cath yr Harbwr Feistr, ar goll ac mae pawb yn ceisio eu gorau glas i ddod o hyd iddo. Pero, the Harbourmaster's cat is missing. Everyone's on the lookout for him but where is he?

08 20-08 35Cacamwnci
Mae Cacamwnci yn ôl gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Cacamwnci is back with more funny and silly sketches to make you laugh!

08 35-08 50Ben a Mali a'u byd bach o hud
Mae Smotyn yn dal annwyd gan bod ei ogof yn gadael dwr i mewn. Mae'n cael gwahoddiad i fynd i aros yn y castell. Smotyn catches a cold and is invited to go to stay in the castle.

08 50-09 00Nico Nôg
Mae Nico yn gwylio Heddwyn y ci heddlu yn perfformio pob math o driciau clyfar iawn. Nico watches a police dog performing some clever tricks and dreams of being a police dog himself.

09 00-09 10Y Teulu Mawr
Cyfres gartwn i blant am deulu o eliffantod swnllyd. Cartoon series for young children about a family of lively elephants.

09 10-09 25Heini
Cyfres yn llawn egni a chyffro i annog y plant lleiaf i gadw'n heini. Yn y rhaglen hon bydd Heini yn siopa dillad. In this programme Heini is shopping for clothes.

09 25-09 35Octonots
Pan fydd yr Octonots i gyd yn ymuno i geisio helpu rîff gwrel sâl, maen nhw'n cael cymorth annisgwyl gan haid o ddolffiniaid chwareus. The Octonauts and the Dolphin Reef Rescue.

09 35-09 45Straeon Ty Pen
Hanes Musus Mariwari y Cangarw a'i dylanwad ar greaduriaid y goedwig sydd gan Iddon Jones i ni heddiw. The tale of Mrs Mariwar the kangaroo and her influence over the creatures of the forest

09 45-10 00Sbarc
Cyfres wyddoniaeth gyda Tudur Phillips a'i ddau ffrind, Sbarc y gwyddonydd a Nef y Ditectif Natur. Thema'r rhaglen hon yw'r 'Glust'. The theme of this programme is 'The Ear'.

10 00-10 10Sam Tân
Mae Sara a Lili yn mynd ar goll ar y mynydd wrth ddilyn oen bach. A fydd Sam Tân a'r hofrennydd yn gallu eu hachub? Sara and Lili get lost on the mountain while following a lamb.

10 10-10 20Timpo
Rhaglen newydd i blant. New programme for children.

10 20-10 35Sbridiri
Mae Twm a Lisa yn creu bocs atgofion. Maent hefyd yn ymweld ag Ysgol Beca, Efailwen lle mae'r plant yn creu cardiau. Twm and Lisa make a memory box and visit Ysgol Beca, Efailwen.

10 35-10 45Caru Canu
Cyfres animeiddiedig gyda chaneuon a hwiangerddi traddodiadol a chyfoes. Y tro hwn: cân fywiog sy'n helpu plant ymarfer cyfri i dri. A lively song that helps little ones count to three!

10 45-11 00Ysbyty Cyw Bach
Cyfres i blant sy'n cyflwyno'r syniad o fynd i'r ysbyty gan eu helpu i ddod dros yr ofn o gael eu trin. A series for children helping them to overcome their fear of going to hospital.

11 00-11 10Twm Tisian
Mae'n anodd deffro weithiau yn tydi? Mae Twm yn cael trafferth mawr i aros ar ddihun heddiw. It's difficult to wake up sometimes isn't it? Twm can hardly stay awake today.

11 10-11 20Sam Tân
Mae Norman a Derec yn cystadlu mewn cystadleuaeth torri record ddwl. O diar! Derec and Norman compte with each other to get into a book of records. But of course, they get into trouble!

11 20-11 35Jen a Jim Pob Dim
Mae'n ddiwrnod cynta'r tymor yn ysgol 'Dan Dwr' ond mae un o'r disgyblion ar goll! It's the first day of the school term 'Under Water' but one of the students is missing!

11 35-11 40Meripwsan
Mae Oden yn gollwng casgliad botymau Eryn yn y patsh tatws ond daw Meripwsan a Cwacadeil draw i'w sortio. Meripwsan and Cwacadeil sort out Eryn's button collection.

11 40-12 00Sbridiri
Dewch i greu yng nghwmni'r cymeriad hoffus Twm Tisian a'i ffrind Lisa. Arts series for pre-school children in the company of the colourful character Twm Tisian and his friend Lisa.

12 00-12 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

12 05-12 30Cegin Bryn: Tir a Môr
Hwyaden rost gyda salad dail endif a phwdin melys o ellygen efo mousse siocled cyfoethog. Slow roasted duck followed by a chocolate mousse served with pear. Plus brown trout cooked alfresco. [SL]

12 30-13 00Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

13 00-14 00Llanw
Defnyddio'r llanw fydd thema rhaglen ola'r gyfres, ac fe ddilynwn daith adain un o awyrennau mwya'r byd ar hyd yr Afon Dyfrdwy; a mwy. This final episode looks at harnessing the tide.

14 00-14 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

14 05-15 00New: Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

15 00-15 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

15 05-16 00Tadau Anhygoel yr Anifeiliaid
Hanes tadau yn gofalu am eu plant ym myd natur. Dilynwn Ymlusgiaid, Llewod, Adar a Siarcod; tadau modern a thraddodiadol. Learn about dads in nature through a dozen different species.

16 00-17 00New: Awr Fawr Cyw
Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol. Programmes for youngsters after school.

17 00-17 05New: Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters.

17 05-17 20Pengwiniaid Madagascar
Pan mae Dwynwen yn clywed fod rhywun am rannu ffau â hi, mae hi'n cyffroi'n lân. When Dwynwen hears someone is about to share the den with her, she gets very excited.

17 20-17 25Y Brodyr Adrenalini
Mae Adi yn cael ei anfon yn ôl i'r ysgol ar ôl iddo fethu â chyfrif i bump a difetha un o'r anturiaethau. Adi gets sent back to school to help him with his counting.

17 25-17 35New: Bwystfil
Yn y bennod yma, byddwn yn cymharu cathod a chwn i weld pwy sy'n ennill y 'frwydr'. "Fighting like cat and dog" is a well-known phrase - but which animal really wins the 'battle'?

17 35-18 00Cog1nio
Mae deg cogydd ifanc o'r De yn ceisio plesio Illtud Dunsford, perchennog Charcutier a Siân Bassett Roberts sy'n rhedeg cwmni arlwyo. Ten cooks from South Wales try to impress the judges.

18 00-18 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

18 05-18 30Arfordir Cymru: Llyn
Un 'c' neu ddwy sydd i fod yn yr enw Cricieth? Dyna un o'r cwestiynau bydd Bedwyr Rees yn ei holi ym Mhen Llyn. Bedwyr faces the big question - are there one or two letter 'c's in Criccieth?

18 30-19 00Adre
Yr wythnos hon byddwn yn ymweld â chartref y gitarydd a'r cerddor Owen Powell yn Efailwen. This week we'll be visiting the home of guitarist and musician Owen Powell at Efailwen.

19 00-20 00New: Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

20 00-20 55Pobol y Cwm
Rho Hywel ddwr oer ar ddathliadau Ffion a Rhys sy'n cynddeiriogi Ffion. Mae Diane yn ymadael â'r Cwm gan adael Dai ar ben ei hun. Diane leaves Cwmderi leaving behind a lonely Dai.

20 55-21 00Chwedloni: Stori Siân Adler
Mae prosiect Chwedloni yn gosod straeon pobl fel y canolbwynt a'r tro hwn cawn glywed stori Siân Adler. Chwedloni focuses on people and their stories - this time, we hear Siân Adler's story.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm.

21 30-22 00New: Nyrsys
Y tro hwn, awn i Ganolfan Ganser Felindre, Caerdydd ac Ysbyty Llwynhelyg, Hwlffordd, i weld y gwaith da. We visit Velindre Cancer Centre and Withybush Hospital to see their good work.

22 00-22 30Mwy o Sgorio
Dylan Ebenezer a'r cyn-chwaraewr rhyngwladol Owain Tudur Jones sy'n cael cwmni gwestai arbennig ar y soffa i roi byd y bel gron yn ei le. Magazine programme about the best of Welsh football.

22 30-23 15Rygbi Pawb
Uchafbwyntiau gêm y Gweilch a'r Scarlets ym Mhencampwriaeth Rhanbarthol dan 18 Cymru. Highlights of the match between Ospreys and Scarlets in the Regional under 18 Competition. EC avail.

23 15-00 20DRYCH: Eirlys, Dementia a Tim
Y cyfarwyddwr Tim Lyn sy'n dogfennu'r newidiadau ddaw i fywyd hen ffrind ysgol, wedi iddi dderbyn diagnosis o dementia. A filmmaker documents his old school friend's life with dementia.

00 20-01 50Teleshopping
Home Shopping.

01 50-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 10Sblij a Sbloj
Mae'r ddau ddireidus yn mynd i'r sinema, gan lwyddo i golli'r llythyren 'c' oddi ar yr arwydd! The two little monsters create havoc at the cinema and lose the letter 'c'!