BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday

TV Listings for S4C on Monday (19.08.2019)


06 00-06 10Bing
Mae Bing a'i ffrindiau yn chwarae Dawnsio Delwau yn nhy Ama ac maent i gyd yn mwynhau dawnsio'n wyllt. Bing is at Ama's creche and it's his turn to choose the game - Musical Statues.

06 10-06 20Bach a Mawr
Mae Bach a Mawr yn clywed swn yn yr ardd ac yn tybio bod y Gwelff dirgel wedi dod. Big and Small hear a noise in the garden and think that the mysterious 'Gwelff' has come to visit.

06 20-06 30Cymylaubychain
Mae'n ddiwrnod bath i Bobo a'r Ceffylau Nen ond 'dyw pawb ddim yn or-hoff o'r syniad! It's bathtime for Bobo and the Ceffylau Nen, but not everyone's keen on the idea!

06 30-06 45Patrôl Pawennau
Mae'r Pawenlu yn mynd i'r jyngl i helpu eu ffrind Teifi i ddod o hyd i'w barot. The PAW Patrol heads to the jungle to help their friend Teifi find his lost parrot!

06 45-07 00Cacamwnci
Mae Cacamwnci yn ôl gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin! Join the crew for more funny and silly sketches! Be ready for a belly full of laughs!

07 00-07 15Guto Gwningen
Er bod Guto'n gorfod gwarchod Nel Gynffon-wen, mae'n cael ei ddenu at ddigwyddiad cyffrous yng ngwersyll y Wiwerod. Guto is left to babysit Nel Gynffon-wen. What could go wrong?

07 15-07 30Dwylo'r Enfys
Daw Heulwen o hyd i Tamia yn Sir Fôn. Maen nhw'n cael hwyl a sbri wrth gyfarfod llu o anifeiliaid newydd yn enwedig y pili pala a'r neidr. Heulwen meets Tamia on Anglesey today. [SL]

07 30-07 40Stiw
Wrth helpu Taid i godi tatws mae Stiw ac Esyllt yn dod o hyd i lindys. While helping Taid harvest potatoes, Stiw and Esyllt find a caterpillar and learn how it becomes a butterfly.

07 40-07 50Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud
Mae Cranc yn falch o ddangos sut mae'n defnyddio'i grafangau i sefyll a rhedeg i'r ochr. Monkey learns how Crab uses his claws to stand and run sideways.

07 50-08 00Oli Wyn
Yn oriau mân y bore, un o'r ychydig bobl sydd mas yw'r dynion llaeth. Edrychwn ar sut mae fflôt laeth hen ffasiwn yn gweithio. We take a close look at how old-fashioned milk floats work.

08 00-08 05Sali Mali
Mwy o anturiaethau gyda Sali Mali a'i ffrindiau. More adventures with Sali Mali and friends. Today's it's washing day and Jac Do's in the tub!

08 05-08 20Rapsgaliwn
Mae Rapsgaliwn - rapiwr gorau'r byd (sy'n odli o hyd!) yn ymweld â'r ardd yn y bennod hon er mwyn darganfod sut mae tatws yn tyfu. Rapsgaliwn finds out how potatoes are grown.

08 20-08 25Meripwsan
Mae'r criw yn darganfod bod modd cael llawer iawn o hwyl wrth dacluso'r dail yn yr ardd. The gang discover there's a lot of fun to be had while tidying all the leaves in the garden.

08 25-08 40Twt
Mae'n ben-blwydd ar rywun yn yr harbwr heddiw, ond pwy? Someone is celebrating a birthday today but who?

08 40-09 00Sbridiri
Mae Twm a Lisa yn creu crys T drwy brintio gyda thatws. Twm and Lisa decorate a t-shirt with potato prints. They also visit the children at Ysgol Cynwyl Elfed.

09 00-09 15Antur Natur Cyw
Cyfres i blant meithrin sy'n trafod byd natur a gwahanol fathau o greaduriaid. Series for pre-school children introducing facts about animals and the natural world.

09 15-09 25Octonots
Pan fydd yr Octonots yn dod o hyd i lyn dirgel o dan yr Antarctig, mae Cregynnog yn awyddus i weld a oes creaduriaid yn byw yn y dwr coch. The Octonots discover a red lake in the Antarctic.

09 25-09 35Nico Nôg
Mae Nico wrth ei fodd yn chwarae mewn llaid ond yn teimlo'n anfodlon pan mae Mam yn mynnu ei fod yn cael cawod! Nico likes getting dirty but hates having a shower!

09 35-09 45Sam Tân
Cyfres newydd. Mae'n ddiwrnod lansio Canolfan Achub Morol newydd sbon Pontypandy. New series. It's the day of the launch of Pontypandy's Ocean Rescue Centre.

09 45-10 00Amser Maith Yn Ôl
Mae pawb ar Fferm Llwyn yr Eos yn brysur iawn, mae Dad wedi mynd i'r Mart, a mam yn paratoi swper. It's a busy day at Llwyn yr Eos Farm, and Dad has gone to the Mart!

10 00-10 10Bing
Mae Bing yn dod o hyd i froga yn yr ardd ac eisiau ei gadw, felly mae e a Swla yn gwneud ty iddo mewn bwced. Bing finds a frog in the garden and makes it a 'house' in a bucket.

10 10-10 20Bach a Mawr
Mae Bach a Mawr yn helpu Cati i balu am drysor yn ei gardd, ond yn darganfod sbwirel (yn ôl Cati). Bach and Mawr help Cati dig for treasure in her garden, but find rubbish - or is it?

10 20-10 30Cymylaubychain
Mae un ellygen glaw hyfryd ar ôl ar y goeden. Tybed pwy gaiff ei bwyta? There's one lone rainpear on the tree. Who will get to eat it?

10 30-10 45Patrôl Pawennau
Pan mae Clwcsan-wy yn mynd yn sownd yn y Dryslwyn Corn, daw'r Pawenlu i'w hachub! When Clwcsan-wy gets trapped in a Corn Field Maze, the PAW Patrol races to the rescue!

10 45-11 00Cacamwnci
Mae Cacamwnci yn ôl gyda mwy o sgetsys dwl a doniol! Byddwch yn barod am lond bol o chwerthin! Join the crew for more funny and silly sketches! Be ready for a belly full of laughs!

11 00-11 15Guto Gwningen
Mae storm gref wedi chwalu cwt coed y cwningod. When a big storm wrecks the rabbits' tree-house, piecing it back together leads to a big adventure.

11 15-11 30Dwylo'r Enfys
Ymunwch â Heulwen wrth iddi lanio ar gyrion Bethesda i gyfarfod ffrind newydd o'r enw Idris. Join Heulwen as she lands near Bethesda to meet a new friend, Idris who lives on a farm. [SL]

11 30-11 40Stiw
Mae Stiw, Elsi a Taid yn creu deinosor allan o focsys cardfwrdd, clustogau ac un o gynfasau Nain. Stiw, Elsi and Taid build a dinosaur out of cardboard boxes, pillows and a sheet.

11 40-11 50Mwnci'n Dweud Mwnci'n Gwneud
Un bore dydy Mwnci ddim eisiau dihuno, ond mae un o'i ffrindiau'n pallu gadel iddo fynd nôl i gysgu. Monkey finds out how the cockerel flaps his wings and crows in the morning.

11 50-12 00Oli Wyn
Mae'n ddiwrnod arbennig yng Nghaerdydd, a'r ddinas yn llawn pobl yn mynd i wylio gêm rygbi. Ond sut mae mynd ati i lanhau'r strydoedd unwaith i'r gêm gychwyn? A look at street-cleaning!

12 00-12 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

12 05-12 30Ward Plant
Wyneb newydd ar Ward Plant heno wrth i fyfyrwraig nyrsio ddechrau ei hyfforddiant. There's a new face on the ward this week as a nursing student starts her training. [SL]

12 30-13 30Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

13 30-14 00Taith Fawr y Dyn Bach
Mae James yn teithio i'r Felinheli a Chwm-y-Glo er mwyn cael blas ar fywyd a gwaith James Andrew, sydd ag anabledd dysgu ac epilepsi. James Andrew who has a learning disability and epilepsy.

14 00-14 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

14 05-15 00New: Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

15 00-15 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

15 05-16 00Trysorau'r Teulu
Y tro hwn: craffu ar blât i goffau llong, hen gloch, casgliad o hen gardiau, lamp glowyr a hen siôl. John and Sian are in Valley on Anglesey and Abergwili in Carmarthenshire this time!

16 00-17 00New: Awr Fawr
Rhaglenni ar gyfer y plant iau ar ôl ysgol. Programmes for youngsters after school.

17 00-17 05New: Larfa
Beth sy'n gorlifo y tro hwn? What's overflowing this time?

17 05-17 25Ben 10
Mae Ben a Gwen wedi dod i bwll nofio enfawr Y Dyfroedd Gwylltion Garw ond mae Ben yn cael ei siomi. Ben and Gwen have arrived in the Riptide Rapids Zone but Ben isn't allowed on the slide.

17 25-17 35Wariars
Stynts a champau cyffrous ym mhob tywydd efo'r Wariars. Exciting stunts and sports whatever the weather with the Wariars.

17 35-18 00Sgorio Stwnsh
Uchafbwyntiau gemau penwythnos cynta'r tymor yn Uwch Gynghrair Cymru JD. Highlights from the opening weekend of the JD Cymru Premier season.

18 00-18 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

18 05-19 00Y WAL
Ffion Dafis sydd yng Ngogledd Iwerddon lle mae waliau'n rhannu'r bobl Catholig Cenedlaetholgar a'r Protestaniaid Unoliaethol. Ffion Dafis visits communities in N. Ireland separated by walls.

19 00-20 00New: Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

20 00-20 25Pobol y Cwm
Mae'r straen yn dechrau dweud ar Debbie wrthi iddi golli rheolaeth a chodi cywilydd ar ei hun yn gyhoeddus. Izzy goes to extreme lengths to pay for a holiday for her and Eifion.

20 25-20 55Adre: Tony ac Aloma
Yr wythnos hon byddwn yn ymweld â chartref y cantorion adnabyddus Tony ac Aloma. This week, Nia visits the home of well-known Welsh singers, Tony ac Aloma.

20 55-21 00New: Chwedloni: Cwpan Rygbi'r Byd
Ffilmiau byr gydag amryw o gymeriadau a straeon, yn dathlu ein gêm genedlaethol. Short films with a variety of stories, all celebrating our national game. This time, with Nerys Wyn Davies.

21 00-21 30Newyddion 9
Newyddion 9 S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather at 9.00pm.

21 30-22 30DRYCH: Achub Llais John
Mae John wedi colli ei lais wedi llawdriniaeth ond mae arloeswyr Prifysgol Bangor am greu llais synthetig iddo am y tro cyntaf yn y Gymraeg. An attempt to build a synthetic voice for John.

22 30-23 00Codi Pac
Geraint Hardy sy'n mynd â ni i Ferthyr Tudful. Geraint Hardy visits various parts of Wales in this series and talks to local people. This week we find out what you can do and see in Merthyr.

23 00-23 30Traed Lan
Byddwn yn cwrdd â mam ifanc sydd â'i phryd ar ddod yn ymgymerwr. Byddwn yn gweld sut mae modd troi llwch y meirw yn galon o grisial. We meet a young mother who wants to become an undertaker.

23 30-00 05Bad Achub Porthdinllaen
Bydd genod y cwch yn cael eu cyfweld ar gyfer cylchgrawn cenedlaethol. A journalist from a national magazine comes to interview the four female crew members and there's cleaning to be done.

00 05-01 35Teleshopping
Home Shopping.

01 35-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 10Shwshaswyn
Mae'n hwyl adeiladu castell tywod, ond weithiau mae'n fwy o hwyl fyth cael ei ddymchwel. Building sandcastles is fun, but sometimes it's even more fun to knock them over.