BBC One
BBC One HD
BBC One North Ireland
BBC One Scotland
BBC One Wales
BBC Two
BBC Two North Ireland
BBC Two Scotland
BBC Two Wales
BBC Three
BBC Four
BBC HD
BBC News 24
BBC Parliament
Boomerang
British Eurosport
Cartoon Network
CBBC
cbeebies
Channel 4
Channel 4 HD
Challenge
Dave
Discovery
Disney
E4
Extreme Sports
Film Four
Channel 5
Channel 5 US
Fiver
FX
Ideal World
itv1 HD
itv1
itv2
itv3
itv4
Living
More 4
MTV
Nickelodeon
Comedy Central
Comedy Central Extra
QVC
S4C
SyFy
Sky Atlantic
Sky Movies Action Thriller
Sky Movies Comedy
Sky Movies Crime & Thriller
Sky Movies Drama
Sky Movies Family
Sky Movies Indie
Sky Movies Modern Greats
Sky Movies Premiere
Sky Movies Sci-fi Horror
Sky Movies Showcase
Sky News
Sky One
Sky Two
Sky Three
Sky Sports 1
Sky Sports 2
Sky Sports 3
Sky Sports F1
Sky Sports News
Sky Sports Xtra
TCM
TMF
Gold
UK TV Style
VH1
4 Music
Watch

Thursday | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday

TV Listings for S4C on Friday (24.01.2020)


06 00-06 10Twm Tisian
Mae Twm yn mynd am dro yn y parc, ond mae e'n teimlo yn drist iawn am ei fod wedi colli ei het! Twm takes a walk in the park, but he's feeling sad because he's lost his hat.

06 10-06 20Digbi Draig
Mae Glenys yn penderfynu dychryn Betsi o'i Bwthyn Madarch fel ei bod hi a Teifion yn gallu byw yno yn ei lle. Glenys decides to frighten Betsi out of Mushroom Cottage so she can live there.

06 20-06 30Halibalw
Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.

06 30-06 40Tomos a'i Ffrindiau
Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.

06 40-06 55Cei Bach
Mae Mari'n derbyn yr her i drefnu parti pen-blwydd i frawd a chwaer fach yng Nglan y Don. Mari is asked to arrange a birthday party for a brother and sister at Glan y Don.

06 55-07 00New: Olobobs
Mae Tib, Lalw a Bobl yn ymweld â Hen Gloc y Goedwig - y peth hynaf yn y goedwig, nd mae wedi stopio... Tib, Lalloo and Bobble visit the Old Forest Clock - the oldest thing in the forest!

07 00-07 10Timpo
Mae Tîm Po yn twtio'r Pocadlys ac yn profio eu peiriant bownsio, ond mae nhw'n taro ar ei gilydd drwy'r amser! Team Timpo are tidying up their HQ and testing out a bouncy new invention.

07 10-07 25Jen a Jim a'r Cywiadur
Mae Cyw, Plwmp a Deryn yn poeni - mae Llew ar goll. Cyw, Plwmp and Deryn are worried - Llew has gone missing. Where did he go? Can Jen and Jim solve the mystery?

07 25-07 40Wibli Sochyn y Mochyn
Mae Wibli a Soch Mawr yn dysgu i fod yn deigrod heddiw ac maen nhw'n cael gwersi gan Streipen y teigr bach ffyrnig. Wibli and Soch Mawr are learning how to be tigers today with a little help

07 40-08 00Amser Maith Maith yn ôl
Oes y Tuduriaid a chartre' prysur Teulu'r Bowens yw stori Tadcu heddiw yn 'Amser Maith Maith yn ôl'. Today's story comes from Tudor times, and the home of the Bowen family is very busy.

08 00-08 05Y Crads Bach
Yn nwfn yn nwr y llyn, mae Bleddyn y Chwilen Blymio yn llwglyd iawn - felly cadwch draw, grads bach! Deep in the lake, Bleddyn the Great Diving Beetle is hungry - watch out everyone!

08 05-08 20Twt
Mae 'na swn rhyfedd iawn yn yr harbwr heddiw - swn rhywun yn canu - neu'n ceisio canu, o leia'! There are some funny sounds at the harbour today. Someone's trying to sing!

08 20-08 35Y Diwrnod Mawr
Mae Owen wedi arfer ennill rasus ar ei cwad, ond eleni mae 'na sialens! A fydd o'n llwyddo i gael un o dri safle ar y podiwm? Owen's used to winning quad races, but fingers crossed anyway...

08 35-08 45Meic y Marchog
Mae Meic yn dysgu bod marchogion, ar adegau, angen help gan ddewin! Meic learns that knights sometimes need a wizard's help!

08 45-08 55Teulu Ni
Mae Elliw wedi mynd i'r ysbyty ac mae Dylan a'i frodyr yn cael syniad o sut i roi croeso mawr iddi pan fydd hi'n dod adref. Dylan and his brothers welcome Elliw home from hospital.

08 55-09 05Boj
Mae Boj a Mia yn cael eu gwahodd i dy Rwpa am bitsa. Boj and Mia are invited round to Rwpa's for pizza. Will they like the food she serves?

09 05-09 20Do Re Mi Dona
Ymunwch â Dona Direidi a'i ffrind Ned Nodyn, wrth iddyn nhw osod sialens i griw o Ysgol y Wern, Caerdydd. Youngsters from Ysgol y Wern, Cardiff try to learn a song about some zoo animals.

09 20-09 35Octonots
Mae'r Octonots yn teithio ar hyd afon beryglus er mwyn helpu llysywen ymfudol ar ei thaith anodd. The Octonauts travel up a treacherous river to help a migrating eel on a difficult journey

09 35-09 45Jambori
Ymunwch â Jam ar daith llawn synau, cerddoriaeth a lluniau lliwgar. Bydd cysgodion yn dawnsio a robotiaid yn chwarae! Join Jam on a musical adventure, with interesting sounds and pictures!

09 45-10 00Cei Bach
Mae Mari wedi bod mor brysur yn gwneud yn siwr fod Glan y Don yn barod i agor, mae hi wedi blino'n llwyr. Mari has been so busy making sure Glan y Don will open in time, she is worn out.

10 00-10 10Twm Tisian
Mae Twm Tisian yn bwyta ei ginio ger y llyn. Ond yr hwyaid, nid Twm sy'n cael llond bol o fwyd! Twm decides to eat his dinner by the lake. But it's the ducks, not Twm, who enjoy the feast.

10 10-10 20Digbi Draig
Mae Llyfr Swyn yn gwneud y camgymeriad o ddewis Cochyn fel ei disgybl newydd. Spellbook makes the mistake of taking Conyn on as her new apprentice!

10 20-10 30Halibalw
Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.

10 30-10 40Tomos a'i Ffrindiau
Anturiaethau Tomos a'i ffrindiau. The adventures of Tomos and friends.

10 40-10 55Cei Bach
Mae Buddug yn dilyn Brangwyn i drio darganfod beth yw ei gyfrinach fawr. Buddug follows Brangwyn to try to discover his big secret but she gets a word of advice from Prys Plismon.

10 55-11 00Olobobs
Mae'r Olobobs yn gwneud Oct-hosanau i helpu codi calon Bobl gyda sioe bypedau arbennig iawn.The Olobobs make Socktopuss to help cheer Bobble up with a very special puppet show.

11 00-11 10Timpo
New programme for children. Rhaglen newydd i blant.

11 10-11 25Jen a Jim a'r Cywiadur
Mae 'na swn hyfryd yn dod o'r Cywiadur heddiw. Cyw, Plwmp a Deryn sydd yno ac maen nhw'n canu'n swynol iawn. Cyw, Plwmp and Deryn are singing. Can Jen a Jim form a choir too?

11 25-11 40Wibli Sochyn y Mochyn
Dyfalwch beth sy'n digwydd pan mae Wibli'n plannu ffeuen hud? Mae coeden ffa yn tyfu'r holl ffordd i fyny i'r cymylau. A beanstalk grows all the way up to the clouds so Wibli climbs it.

11 40-12 00Amser Maith Maith yn ôl
Stori o Oes y Tuduriaid sydd gan Tadcu i Ceti heddiw yn 'Amser Maith Maith yn ôl'. Grandad has a story from Tudor times for Ceti today.

12 00-12 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

12 05-12 30Arfordir Cymru: Bae Ceredigion
Cyfres newydd ar drywydd yr enwau, hanesion a phobl sydd yn cyfoethogi glannau Bae Ceredigion. New series exploring the rich history and place names along the shores of Cardigan Bay. [SL]

12 30-13 00Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

13 00-14 00Y Fets
Mae wedi bod yn wythnos go anarferol i Dafydd wrth iddo ddelio â llewpard a mwnci. It's been an unusual week for Dafydd the vet with a leopard and a monkey on his client list.

14 00-14 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

14 05-15 00New: Prynhawn Da
Cyfres gylchgrawn gydag eitemau coginio a ffasiwn a chyngor am bopeth o addurno'ch cartref i ddewis llyfr da. Magazine series including features on fashion, style, antiques and cookery.

15 00-15 05Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

15 05-16 00Waliau'n Siarad
Aled Hughes a Sara Huws sy'n olrhain stori miliwnydd a sosialydd aeth ati i greu coleg unigryw. Tracing the story of a millionaire and socialist who created the unique Coleg Harlech.

16 00-16 10Twm Tisian
Mae yna sypreis yn disgwyl Twm Tisian yn y bennod yma - bydd Twm yn dysgu reidio beic. There's a surprise in store for Twm Tisian today as he learns how to ride a bike.

16 10-16 20Timpo
Mae gêm Pel Darged Jo yn gor-redeg ac mae'r Rhwystrwyr yn cau y maes chwarae - Tîmpo i achub y dydd! Jo's game of Target Ball overruns and the Blockers shut down the playing field - oh no!

16 20-16 30Halibalw
Ymunwch â chriw Halibalw am raglen llawn hwyl, chwerthin, canu a dawnsio. Join the Halibalw crew for lots of fun, laughter, singing and dancing.

16 30-16 45Digbi Draig
Mae pob math o bethau anghyffredin yn cael eu dwyn ar hyd a lled Pen Cyll. Unusual items are being taken from all over Applecross. Digby decides to track down the mysterious taker.

16 45-17 00Amser Maith Maith yn ôl
Heddiw mae Tadcu yn darllen stori am Tomi a Gwen sy'n byw adeg y Rhyfel Byd Cyntaf. Today Grandad has a story about Gwen and Tomi who live during the First World War.

17 00-17 05New: Ffeil
Newyddion a chwaraeon dyddiol i bobl ifanc. Daily news and sport for youngsters.

17 05-17 20Gwboi a Twm Twm
Mae Mr Pyfflyd yn cymryd teganau'r plant oddi wrthynt. Yn anffodus mae e hefyd yn mynd â Twm Twm! Mr Pyfflyd takes away everyone's toys in class including Twm Twm!

17 20-17 35Chwarter Call
Digonedd o hwyl a chwerthin gyda 'Modlen a Mei', hysbysebion Nadoligaidd dwl a 'Jeremy Tail'. More fun and laughter with 'Modlen a Mei', some silly Christmas adverts and 'Jeremy Tail'.

17 35-18 00Pwy Geith y Gig
Mae'r diwrnod mawr wedi cyrraedd: bydd panel 'Pwy Geith y Gig?' yn dewis pwy fydd aelodau y band newydd! The 'Pwy Geith y Gig' panel finally choose the members of the new band - whoop!

18 00-18 30Byd o Liw
Byddwn yn ymweld a chastell Caernarfon lle baentiodd John Brett olygfa banoramig o gadarnle'r Saeson. Darren Hughes and Rowena Edwards create their own interpretations of Caernarfon Castle.

18 30-19 30New: Heno
Rhaglen gylchgrawn nosweithiol gyda straeon o bob cwr o Gymru. Nightly magazine with stories from all over Wales and special guests.

19 30-19 55Newyddion S4C
Newyddion S4C a'r Tywydd. S4C News and Weather.

19 55-22 00Sgorio: Rhydaman v Caernarfon
Bydd Lee Trundle a'i dîm yn gobeithio am sioc mewn gêm gwpan yn erbyn Caernarfon. Lee Trundle looks to turn on the style and create a cup upset for Ammanford against Caernarfon Town.

22 00-23 30Noson Lawen Eisteddfod 2019
O lwyfan Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, Aled Hughes sy'n cyflwyno'r Noson Lawen yng nghwmni Tara Bethan & mwy. A feast of entertainment from the National Eisteddfod pavilion in Llanrwst.

23 30-00 35Dim Byd Sbeshial
Ymunwch â Chuckles, Mari Lovgreen a gweddill y criw am awr o gemau a sgwrsio, yng nghwmni'r gwestai Rhys Meirion. Join Chuckles and Mari Lovgreen as they welcome Rhys Meirion to the studio.

00 35-02 05Teleshopping
Home Shopping.

02 05-06 00..programmes start at 6.00am
..programmes start at 6.00am

06 00-06 05Meripwsan
Mae Meripwsan yn ceisio chwarae gêm fwrdd gydag Wban ac Eryn ond mae'n sbwylio pethau drwy'r adeg. Meripwsan tries playing a board game with Eryn and Wban but he keeps spoiling it for them.